Author(s): Ashok Mahajan, Ashish Yadav, Priyal Patel, Shailesh Koradia, Falgun Mehta, Kautuk Shah

Email(s): apmcashok@gmail.com

DOI: 10.52711/0974-360X.2021.00335

Address: Ashok Mahajan*, Ashish Yadav, Priyal Patel, Shailesh Koradia, Falgun Mehta, Kautuk Shah
Department of Pharmaceutics, Babaria Institute of Pharmacy, BITS Edu Campus, Vadodara- Mumbai NH-8, Varnama, Vadodara-391240, Gujarat, India.
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 14,      Issue - 4,     Year - 2021


Cite this article:
Ashok Mahajan, Ashish Yadav, Priyal Patel, Shailesh Koradia, Falgun Mehta, Kautuk Shah. Comparative Evaluation of Porous Carriers for Dissolution Improvement of BCS Class II Drug. Research Journal of Pharmacy and Technology. 2021; 14(4):1899-4. doi: 10.52711/0974-360X.2021.00335
Recomonded Articles:

Author(s): Ravindranath S. Misal, Vishawas R. Potphode, Vijay R. Mahajan

DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00218.9         Access: Open Access Read More

Author(s): Jino Elsa Thomas, Usha Y Nayak*, Jagadish PC, Koteshwara KB

DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00007.5         Access: Open Access Read More

Author(s): Katare Varsha B., Bhutkar M. A., Kumbhar A. P., Pol S. K., Katare P. B.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Sonte Sushmitha, Sedimbi Revathi Priyanka, L. Mohan Krishna, M. Srinavasa Murthy

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Deepak Karki, Gururaj S. Kulkarni, Shivakumar Swamy, Sheeba FR

DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00750.8         Access: Open Access Read More

Author(s): Pande S. D., Wagh A.S., Bhagure L.B., Patil S.G., Deshmukh A.R.

DOI: 10.5958/0974-360X.2015.00070.0         Access: Open Access Read More

Author(s): Mistry Khushboo, Kavya Naik, Vasanthi, Alicia Menezes, Anup Naha, K.B. Koteshwara, K. Girish Pai

DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00540.6         Access: Open Access Read More

Author(s): Avinash Bhagwat, Suhas M Kakade, Chirag V Naval, Mukesh Tilker, Ravindra M Walture, Sagar A Adichwal and Atul P Chaudhari

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Mohd Yousuf Ali, Md Shamim Qureshi, Md Hamed, Byasabhusan Das and K Purushotham Rao

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Ravi K. Barde, Minal R. Narkhede, V.R. Gudsoorkar, Rahul K. Amrutkar, Prashant S. Walke

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Rekha Kallam, Padma Sree K, Srinivas Arutla, MA Bari

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): L. Srinivas, V. Manikanta, M. Jaswitha

DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00230.0         Access: Open Access Read More

Author(s): Poonam Karekar, Nitin Salunkhe, Adhikrao Yadav, Dnyaneshwar Bangar, Dhanashri Yadav

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): LP Hingmire, VN Deshmukh, DM Sakarkar

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Vishali T, Damodharan N

DOI: 10.5958/0974-360X.2020.00449.7         Access: Open Access Read More

Author(s): Barokar A.A., Wagh R.D., Baviskar D.T., Shaikh T.J.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Research Journal of Pharmacy and Technology (RJPT) is an international, peer-reviewed, multidisciplinary journal.... Read more >>>

RNI: CHHENG00387/33/1/2008-TC                     
DOI: 10.5958/0974-360X 

0.38
2018CiteScore
 
56th percentile
Powered by  Scopus


SCImago Journal & Country Rank


Recent Articles
Tags