Author(s): Jaybhaye Aarti, Joshi Sonali, Deshmukh Ganesh

Email(s): 2008aartij@gmail.com

DOI: Not Available

Address: Jaybhaye Aarti*, Joshi Sonali, Deshmukh Ganesh
Oriental College of Pharmacy, Plot No. 3, 4,5, Sector-2, Sanpada, Navi Mumbai-400705
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 7,      Issue - 3,     Year - 2014


Cite this article:
Jaybhaye Aarti, Joshi Sonali, Deshmukh Ganesh. Orodispersible Tablets: A Comprehensive Review. Research J. Pharm. and Tech. 7(3): Mar., 2014; Page 368-375.
Recomonded Articles:

Author(s): Nimbalkar V.V., Pansare P.M., Nishane B.B.

DOI: 10.5958/0974-360X.2015.00310.8         Access: Open Access Read More

Author(s): Ravindranath S. Misal, Vishawas R. Potphode, Vijay R. Mahajan

DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00218.9         Access: Open Access Read More

Author(s): Niharika, Navneet Verma

DOI: 10.5958/0974-360X.2016.00182.7         Access: Open Access Read More

Author(s): U.S Mahadeva Rao, Khamsah Suryati Mohd, Abdurrazaq Muhammad, Bashir Ado Ahmad, Mohaslinda Mohamad, Rosmawati Mat Ali

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Raj Kumar R, Praveen D, Palani Shanmugasundaram

DOI: 10.5958/0974-360X.2016.00164.5         Access: Open Access Read More

Author(s): M. Sumithra, Avantika Prabhabanik

DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00036.1         Access: Open Access Read More

Author(s): Archana Kushwaha, Jayanti Jaiswal, Priya Singh, Neha Rathore, Jai Prakash Dhruw, Ishu Sahu, Chhaya Singh, Krinsha Kumar Sahu, Mukta Agrawal, D. K. Tripathi, Ajazuddin, Amit Alexander

DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00270.0         Access: Open Access Read More

Author(s): Avinash Bhagwat, Suhas M Kakade, Chirag V Naval, Mukesh Tilker, Ravindra M Walture, Sagar A Adichwal and Atul P Chaudhari

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Vaseeha Banu T.S., Sandhya K.V., K.N. Jayaveera

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Narendra Chotai, Vishnu Patel, Harsha Patel, Uren Patel, Rajendra Kotadiya

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Homendra Kumar Sahu, Kamdev Sen, Raju Patel, Hulash Sahu, Deepika Sahu, Gulshan Sahu, Chandrashekhar Jain, Narayan Prasad Chandra, Mukta Agrawal, D. K. Tripathi, Ajazuddin, Amit Alexander

DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00173.1         Access: Open Access Read More

Author(s): Barokar A.A., Wagh R.D., Baviskar D.T., Shaikh T.J.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Vikram Kumar Sahu, Amit Mishra, Nitin Sharma, Pratap Kumar Sahu, Shubhini A. Saraf

DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00048.8         Access: Open Access Read More

Author(s): Trophimus Gnanabagyan Jayakaran, Vignesh R, Shankar P

DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00700.5         Access: Open Access Read More

Author(s): V Rajesh Babu, Syeda Rana Nikhat, P Nivethithai, SH Areefulla

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Research Journal of Pharmacy and Technology (RJPT) is an international, peer-reviewed, multidisciplinary journal.... Read more >>>

RNI: CHHENG00387/33/1/2008-TC                     
DOI: 10.5958/0974-360X 

0.38
2018CiteScore
 
56th percentile
Powered by  Scopus


SCImago Journal & Country Rank


Recent Articles
Tags