Author(s): Gnanprakash, D Dhachinamoorthi

Email(s): alagu_sundaram@rediffmail.com

DOI: Not Available

Address: *M Alagusundaram1, C Madhusudhana Chetty1, K Umasankari1, P Anitha1, K Gnanprakash1 and D Dhachinamoorthi2
1 Annamacharya College of Pharmacy, Rajampet, Andhra Pradesh, India.
2QIS College of Pharmacy, Ongole, Andhra Pradesh, India.
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 2,      Issue - 4,     Year - 2009


Cite this article:
Gnanprakash, D Dhachinamoorthi. Buccal Drug Delivery System – An Overview. Research J. Pharm. and Tech.2 (4): Oct.-Dec. 2009; Page 653-663.
Recomonded Articles:

Author(s): Nimbalkar V.V., Pansare P.M., Nishane B.B.

DOI: 10.5958/0974-360X.2015.00310.8         Access: Open Access Read More

Author(s): Muhammad Hamdan, Noorhamdani AS, Masruroh Rahayu, Mohammmad Hasan Machfoed

DOI: 10.5958/0974-360X.2019.01020.5         Access: Open Access Read More

Author(s): Sandeep D. S, Prashant Nayak, Jobin Jose, Rishal Relita M, Sumana D. R.

DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00317.1         Access: Open Access Read More

Author(s): Sonte Sushmitha, Sedimbi Revathi Priyanka, L. Mohan Krishna, M. Srinavasa Murthy

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Raj Kumar R, Praveen D, Palani Shanmugasundaram

DOI: 10.5958/0974-360X.2016.00164.5         Access: Open Access Read More

Author(s): Trophimus Gnanabagyan Jayakaran, Vignesh R, Shankar P

DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00700.5         Access: Open Access Read More

Author(s): Manju Rawat, SJ Daharwal, Deependra Singh

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Vaseeha Banu T.S., Sandhya K.V., K.N. Jayaveera

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): M. Sumithra, Avantika Prabhabanik

DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00036.1         Access: Open Access Read More

Author(s): Avinash Bhagwat, Suhas M Kakade, Chirag V Naval, Mukesh Tilker, Ravindra M Walture, Sagar A Adichwal and Atul P Chaudhari

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Homendra Kumar Sahu, Kamdev Sen, Raju Patel, Hulash Sahu, Deepika Sahu, Gulshan Sahu, Chandrashekhar Jain, Narayan Prasad Chandra, Mukta Agrawal, D. K. Tripathi, Ajazuddin, Amit Alexander

DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00173.1         Access: Open Access Read More

Author(s): Barokar A.A., Wagh R.D., Baviskar D.T., Shaikh T.J.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): M. Sunitha Reddy, Ch. Surekha, G. Anusha, S. Mallikarjun Reddy, K. Manasa, G. Sowmya

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Y. Prem Kumar, K. Vinod Kumar, V. Sai Kishore

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): N. Chandarsekaran, M. Balamurugan

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): V Rajesh Babu, Syeda Rana Nikhat, P Nivethithai, SH Areefulla

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Research Journal of Pharmacy and Technology (RJPT) is an international, peer-reviewed, multidisciplinary journal.... Read more >>>

RNI: CHHENG00387/33/1/2008-TC                     
DOI: 10.5958/0974-360X 

0.38
2018CiteScore
 
56th percentile
Powered by  Scopus


SCImago Journal & Country Rank


Recent Articles
Tags