2nd International Conference on Fostering Interdisciplinary Research In Health Sciences (ICFIRHS) 2019 (01-May-2019)        |
 CURRENT ISSUE:
Current Issue

Volume -  12        |       Issue -  10
Online since  Saturday, Oct 12, 2019
Accessed  12014   times.

 Download Cover Image

ORIGINAL ARTICLES
Authors:   Adithya Chandrashekar, Anuraag Muralidharan, Ananthamurthy Koteshwara, Angel Treasa Alex, V. M. Subrahmanyam
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00791.1
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   728  (html)       Private Access
Authors:   P. Shrisowmya, K. Adalarasu, M. Jagannath
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00800.X
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   275  (html)       Private Access
Authors:   Dhanish Joseph, Maria Jose
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00801.1
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   319  (html)       Private Access
Authors:   Abbas Sabbar Dakhil
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00802.3
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   273  (html)       Private Access
Authors:   Akhilesh Gupta
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00803.5
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   275  (html)       Private Access
Authors:   Zayyanu Shitu, Myat Moe Thwe Aung, Tuan Hairulnizam Tuan Kamauzaman, Vidya Bhagat, Ab Fatah Ab Rahman
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00804.7
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   236  (html)       Private Access
Authors:   Asawer A. Mhammed Alzayd, Faiq F. Karam
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00805.9
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   203  (html)       Private Access
Authors:   Huda F. Hasan, Salema L. Hassan, Oday K. Luaibi
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00806.0
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   179  (html)       Private Access
Authors:   M Padmasree, B A Vishwanath, Shankarrao Patil, Mythili S, Kirupakar B R
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00807.2
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   216  (html)       Private Access
Authors:   Semeniuta Ksenia Nikolaevna, Kurkin Vladimir Alexandrovich, Shmygareva Anna Anatolyevna, Sankov Anatoly Nikolayevich
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00808.4
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   199  (html)       Private Access
Authors:   A. Ashwatha Pratha, Jayashri Prabakar
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00809.6
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   190  (html)       Private Access
Authors:   Husham Fathel Hashem, Iman Essam Arif, Alaa Frak Hussein
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00792.3
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   218  (html)       Private Access
Authors:   Omer Jasim Mohammed, Ahmed Mahdi Saeed, Ikbal Salman Mohammed
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00810.2
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   147  (html)       Private Access
Authors:   Ki-Tae Park, Youn-Sin Jeong, Youl-Hun Seoung
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00811.4
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   149  (html)       Private Access
Authors:   P. Vishnu Mohan Reddy, K. Venkata Ratnam, R. R. Venkata Raju
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00812.6
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   251  (html)       Private Access
Authors:   R. Selvam, D. Anandhi, D. Saravanan, K. Revathi
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00813.8
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   169  (html)       Private Access
Authors:   Merugu Manasa, A. Ravali, B. Bargavi, B. Mounica, V. Lakshmi Prasanna
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00814.X
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   140  (html)       Private Access
Authors:   B. M. Manohara, S. Thirumala, B. R. Kiran
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00815.1
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   116  (html)       Private Access
Authors:   Mohd Yusuf, Mohammad Nasiruddin, Nazneen Sultana, Badruddeen, Juber Akhtar, Mohammad Irfan Khan, Mohammad Ahmad
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00816.3
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   133  (html)       Private Access
Authors:   Nilesh Mahajan, Shital Shende, Nitin Dumore, Latika Nasare
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00817.5
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   120  (html)       Private Access
Authors:   Jayamathi Govindaraj, Keerthidaa Govindaraj, Vidyarekha U , Kesavaram Padmavathy
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00818.7
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   106  (html)       Private Access
Authors:   Rajan V. Rele, Sandip P. Patil
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00819.9
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   127  (html)       Private Access
Authors:   B. Rajasekar
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00793.5
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   102  (html)       Private Access
Authors:   Saad Antakli, Leon Nejem, Walaa Alsheikh Ahmad
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00820.5
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   127  (html)       Private Access
Authors:   S. Anandkumar, P. Shanmugapandiyan
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00821.7
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   117  (html)       Private Access
Authors:   S. Ponnusankar, P. Rangadham, Dilna Roy, Jennie Joy Kutty, Pranav Manu, Steffy Stanly
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00822.9
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   114  (html)       Private Access
Authors:   Vishwanath Gouda, C. S. Shastry, Uday Venkat Mateti, Chetan Subrahmanya, Sharad Chand
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00823.0
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   120  (html)       Private Access
Authors:   Palakdeep Kaur, Uttam Kumar Mandal
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00824.2
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   117  (html)       Private Access
Authors:   S. J. Daharwal, Suman Shrivastava
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00825.4
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   134  (html)       Private Access
Authors:   Vanessa Fernandes, Anita D’lima, Vijay Kumar M, Jennifer Fernandes, Ronald Fernanandes
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00826.6
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   118  (html)       Private Access
Authors:   Mukthinuthalapati Mathrusri Annapurna, Avuthu Sai Sheela, Rangisetty Spandana Yasaswini
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00827.8
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   71  (html)       Private Access
Authors:   Murugan S, Vetrichelvan T
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00828.X
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   106  (html)       Private Access
Authors:   Rajan V. Rele, Sandip P. Patil
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00829.1
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   96  (html)       Private Access
Authors:   Rajalaxmi. V, S. Varalakshmi, V. Hema Suresh, G. Mohan Kumar, K. Kamatchi, G. Vaishnavi, N. Muthukumaran
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00794.7
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   108  (html)       Private Access
Authors:   Ayushi Bhargava, Mukul Anand, Ayush Sharma, Joel Saji, Jyoti Sihag, Divya Prakash
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00830.8
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   210  (html)       Private Access
Authors:   Hari R., Vadivu R., Radha R.
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00831.X
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   78  (html)       Private Access
Authors:   S. Hurmath Unnissa, Karthikaa. T, Kavitha. K, Kishore Priya. S, Kowsalya. M
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00832.1
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   88  (html)       Private Access
Authors:   Qudus W. J., Haider S. K.
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00833.3
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   102  (html)       Private Access
Authors:   Gayathri Kumararaja, Saneesha P N, Satheesh Kumar S, Shahana Parveen V V, Shaikh Fuzail Abdur Rahim, Shamna K V, Shamna P A, R Sundaraganapathy, R Gayathri
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00834.5
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   86  (html)       Private Access
Authors:   Mukthinuthalapati Mathrusri Annapurna, Palyam Bhanu, Kandula Venkat Navya
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00835.7
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   70  (html)       Private Access
Authors:   Veena Kirthika. S, Lakshmanan. R, Padmanabhan. K, Selvaraj Sudhakar, Senthil Selvam. P
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00836.9
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   93  (html)       Private Access
Authors:   Senthilkumar S., Ajithkumar, Sangeetha. S
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00837.0
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   104  (html)       Private Access
Authors:   K.V.V.S. Krishna, B. Venkatesh, A. Madhavi, B. V. Padmavathi Devi, Christina Emette Jaldi, D. Sai Bhargavi
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00838.2
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   73  (html)       Private Access
Authors:   T. Uma Maheswari, Vidhu Valsan
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00839.4
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   86  (html)       Private Access
Authors:   Prasojo Pribadi, Susi Ari Kristina , Suci Paramitasari Syahlani, Satibi
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00795.9
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   203  (html)       Private Access
Authors:   Anand Mohan, Rupinder Kaur, Madhuri Girdhar
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00840.0
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   100  (html)       Private Access
Authors:   Sukanya Sahu, Khusbu Kumari, Nihar Ranjan Muduli, Alok Kumar Moharana
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00841.2
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   85  (html)       Private Access
Authors:   Shawket K. Jawad, Rana K. Ridha
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00842.4
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   220  (html)       Private Access
Authors:   Sunkara Mrunal Chaithanya, Mukthinuthalapati Mathrusri Annapurna
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00843.6
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   61  (html)       Private Access
Authors:   V. Sathish Kumar, SK. Abdul Rahaman, T. Deepika, CH. Manoj kumar
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00844.8
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   71  (html)       Private Access
Authors:   Vasanthi, Abhinaya N, Muddukrishna B S, Shrikumara, Girish Pai K
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00845.X
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   91  (html)       Private Access
Authors:   Drapak I, Suleiman M, Protopopov M, Yeromina H, Sych I, Ieromina Z, Sych I, Perekhoda L
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00846.1
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   89  (html)       Private Access
Authors:   Rahul Mohandas, Pratibha Ramani, Herald. J. Sherlin, Gheena. S, Abilasha Ramasubramanian, Gifrina jayaraj, K.R. Don, Archana Santhanam
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00847.3
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   93  (html)       Private Access
Authors:   Aarti Darode, Namita S. Girhepunje, Nilesh Mahajan, Nitin G. Dumore
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00848.5
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   99  (html)       Private Access
Authors:   Mohana Priya R., Venkatesan P.
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00849.7
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   84  (html)       Private Access
Authors:   Sathammai Priya, Ambikapathy, Panneerselvam, Sangeetha
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00796.0
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   87  (html)       Private Access
Authors:   Aziz H. Jasim, Narjis Hadi Al-Saadi
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00850.3
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   65  (html)       Private Access
Authors:   Anjumol Raju, Mayank N, Sreehari NR, Lakshmi R
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00851.5
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   57  (html)       Private Access
Authors:   Angel Treasa Alex, Venkatesh Kamath, Josyula Venkata Rao, Nayanabhirama Udupa, Alex Joseph
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00852.7
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   77  (html)       Private Access
Authors:   Hanadi. K. Ibrahim, Muneer. A. AL-Da' Amy, Eman T. Kreem
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00853.9
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   79  (html)       Private Access
Authors:   Jaiganesh. R, Tattwaprakash. C, Rahul Kumar. G, Iyappan. S, Jaganathan. M. K
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00854.0
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   92  (html)       Private Access
Authors:   J Meghana Reddy, Roy Anitha, S Rajeshkumar, Thangavelu Lakshmi
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00855.2
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   76  (html)       Private Access
Authors:   Ibtihal Abdulkadhim Dakhil, Masar Basim Mohsin Mohamed, Ali Khidher Abbas, Saja Mohammed Mansour
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00856.4
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   114  (html)       Private Access
Authors:   Meyyappan Revathi, D. Malathy, A. Nancy, Sivagama Sundari
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00857.6
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   65  (html)       Private Access
Authors:   Ramachandra Reddy A, Murugan V, Prema Kumari
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00858.8
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   76  (html)       Private Access
Authors:   Nachiket S. Dighe, Ganesh S. Shinde, Vikas B. Shinde
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00859.X
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   69  (html)       Private Access
Authors:   Pragati Yadav, Monika Verma, Saniya Ahmed, Akanksha Singh, Surabhi Yadav, Kaneez Zahra
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00797.2
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   89  (html)       Private Access
Authors:   Arunima Chandran, Merlin N J, Ammu L, Shaiju S Dharan
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00860.6
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   104  (html)       Private Access
Authors:   Amaresh Chandra Sahoo, Sunil Kumar Kanungo, Subas Chandra Dinda, Sujit Dash, Suchismita Pani
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00861.8
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   100  (html)       Private Access
Authors:   P. P. Chinchole, S. B. Wankhede
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00862.X
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   88  (html)       Private Access
Authors:   Dhanish Joseph, Junia George, Manju Maria Mathews, Flowerlet Mathew, Bimi Varghese, Betsy Sunny
DOI: Chronic metabolic disorders, Terrifying rate, hypoglycemic agents.
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   91  (html)       Private Access
Authors:   K. Viswanathan, L. Jeyanthi Rebecca
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00864.3
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   104  (html)       Private Access
Authors:   S. Jennifer Suhasini, Roy Anitha, George Sosa, Thangavelu Lakshmi
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00865.5
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   69  (html)       Private Access
Authors:   Navneet Kumar, Khushwant Kaur, Rajesh Kumar, Swadhin Sekhar Biswal, Abhishek Thakur, Pardeep Kumar Sharma, Charanjit Kaur, Gurvinder Singh
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00866.7
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   74  (html)       Private Access
Authors:   Jamith Basha, W. Kalyanaraman Rajagopal., Meenambiga S.S., Arulmathi R., Kumaresan S., Kathiravan G., Prabhakaran R., Rajesh S.V.R., Gayathri G., Kathiresan A.K.
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00867.9
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   126  (html)       Private Access
Authors:   DVS Roopa Sirisha Doppa, Sathish Kumar Konidala, Sheik Khanabhi
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00868.0
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   75  (html)       Private Access
Authors:   B. S. Sathish, R. Murugesan, L.M.I. Leo Joseph, V. Kalist, Ganesan P
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00869.2
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   105  (html)       Private Access
Authors:   Sowmyalakshmi Venkataraman, S. Harinya, David Benefit Chidiuto, R. Richardson Raja
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00798.4
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   139  (html)       Private Access
Authors:   Landge Anil Vijay, Krishnamoorthy Kannan
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00870.9
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   89  (html)       Private Access
Authors:   Satendra Kumar Induria, Arvind Agrawal
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00871.0
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   80  (html)       Private Access
Authors:   Christina Pothen, Bibin Baby, Anusree Ashokan, Chinju Chacko, Pradeep Shenoy, Nandakumar UP
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00872.2
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   72  (html)       Private Access
Authors:   Betsy Sunny, Manju Maria Mathews, Dhanish Joseph, Flowerlet Mathew, Junia George, Bimi Varghese
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00873.4
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   85  (html)       Private Access
Authors:   K. Rekha, Reshma Kadhar Basha. K
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00874.6
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   86  (html)       Private Access
Authors:   Gyeong-Do Seo
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00875.8
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   130  (html)       Private Access
Authors:   Saraswathi Gopal, Sosa George
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00876.X
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   56  (html)       Private Access
Authors:   Simran, Reena Rajkumari B
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00877.1
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   78  (html)       Private Access
Authors:   Ghazala Shaikh, Ganesh Deshmukh
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00878.3
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   79  (html)       Private Access
Authors:   Chandan Das, Debajyoti Das
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00879.5
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   47  (html)       Private Access
Authors:   Ajay Singh, Naveen Chandra Joshi, Monika Ramola
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00799.6
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   126  (html)       Private Access
Authors:   Nabella K. Yakoob, Sammar Mounther Jamal. Nihad Khalawe Tektook
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00880.1
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   66  (html)       Private Access
Authors:   Saumya S, Aberami J A, P. Deepa Sankar
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00881.3
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   87  (html)       Private Access
Authors:   Subhas Sahoo, K. N. Sindhu, K. Sreeveena
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00882.5
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   56  (html)       Private Access
Authors:   Ravi Gupta, Namith Rai, Smitha Sammith Shetty
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00883.7
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   79  (html)       Private Access
Authors:   Mouli Chandar. M Anton Smith. A
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00884.9
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   81  (html)       Private Access
Authors:   Pranay Wal, Nikita Saraswat, Rashmi Saxena Pal, Ankita Wal, Sonali Dubey
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00885.0
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   91  (html)       Private Access
Authors:   K. N. Anitha, K. M. Geetha
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00886.2
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   49  (html)       Private Access
Authors:   Rajni Bala, Rohit Rana, Reecha Madaan
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00887.4
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   109  (html)       Private Access
Authors:   Wilma Mary Thomson, M. Sudha, N. Venkateswaramurthy, R. Sambath Kumar
DOI: 10.5958/0974-360X.2019.00888.6
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   99  (html)       Private Access


Visitor's No. :   655196