List of Refereed Journals published by UGC, New Delhi on 28-03-2017-- AJRC (Sr. No.-1025); AJM (Sr. No.-2497); RJET (Sr. No.-7220); RJPP (Sr. No.- 7232): RJPPD (Sr. No.- 7234); RJPT (Sr. No.-7235) (19-Apr-2017)        | List of Refereed Journals published by UGC, New Delhi on 11-01-2017-- Research Journal of Pharmacy and Technology (Sr. No.-275); Asian Journal of Management (Sr. No.-3986); Asian Journal of Research in Chemistry (Sr. No.-4008); Research Journal of Engineering and Technology (Sr. No.-31787); Research (22-Jan-2017)        |
 CURRENT ISSUE:
Current Issue

Volume -  10        |       Issue -  9
Online since  Saturday, Sep 30, 2017
Accessed  7933   times.

 Download Cover Image

ORIGINAL ARTICLES
Authors:   Qais Gasibat, Nordin Simbak, Aniza Abd Aziz, Rabiu Muazu Musa
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00501.7
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   318  (html)       Private Access
Authors:   P. Satya Saketh, K. Narasimhan
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00510.8
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   161  (html)       Private Access
Authors:   G. Manikandan, P. Rajendiran, V. Harish, Nooka Sai Kumar
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00511.X
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   161  (html)       Private Access
Authors:   Radha Mahendran, Suganya Jeyabasker, Astral Francis, Sharanya Manoharan
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00512.1
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   170  (html)       Private Access
Authors:   Jeyabaskar Suganya, Viswanathan T, Mahendran Radha, Rathisre P.R, Nishandhini Marimuthu
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00513.3
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   145  (html)       Private Access
Authors:   Jeonug-Yeoul Kim
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00514.5
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   142  (html)       Private Access
Authors:   Jeyabaskar Suganya, Viswanathan T, Mahendran Radha, Nishandhini Marimuthu
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00515.7
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   127  (html)       Private Access
Authors:   K. Thangavel
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00516.9
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   113  (html)       Private Access
Authors:   Jung-Hyun Choi
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00517.0
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   140  (html)       Private Access
Authors:   Gengan Saravanan
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00518.2
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   133  (html)       Private Access
Authors:   Pawan Singh, Prevesh Kumar, Neelkant Prasad
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00519.4
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   184  (html)       Private Access
Authors:   R. Sumitha, V. Deepa Parvathi, N Banu
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00502.9
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   142  (html)       Private Access
Authors:   Da-Un Chung, Sang-bok Lee, Seok-Kee Lee
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00520.0
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   104  (html)       Private Access
Authors:   Gandikota Thanmayi, P Shanmugasundaram, P. Geetha
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00521.2
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   149  (html)       Private Access
Authors:   M.N. Sivakumar, A. Vidya
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00522.4
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   79  (html)       Private Access
Authors:   Natasha Saikia, V. Niharika, Akshaya Krishnan, Charis Godli, Suneetha V
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00523.6
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   99  (html)       Private Access
Authors:   Ajay Raghuvanshi, D.M. Kar, Prabhat Das, Renu Bala
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00524.8
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   111  (html)       Private Access
Authors:   Rajesh B. Nawale, Uday A. Deokate, Sadhana R. Shahi, Pradeep M. Lokhande
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00525.X
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   112  (html)       Private Access
Authors:   Sharanya Manoharan, Suganya Jeyabasker, Radha Mahendran
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00526.1
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   88  (html)       Private Access
Authors:   T. Sundarrajan, V. Velmurugan, R.Srimathi
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00527.3
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   106  (html)       Private Access
Authors:   Hae-Ryoung Park
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00528.5
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   107  (html)       Private Access
Authors:   T. Shanmugapriya
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00529.7
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   91  (html)       Private Access
Authors:   Rohit Kumar, Vivek Gupta, Rakesh Narang
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00503.0
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   102  (html)       Private Access
Authors:   Md Kamal Hossain, Kamrun Nahar, Parisa Shokryazdan, Norhani Abdullah, Kaiser Hamid, Mohammed Faseleh Jahromi
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00530.3
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   107  (html)       Private Access
Authors:   Shweta S., Rajiniraja M.
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00531.5
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   127  (html)       Private Access
Authors:   Remal Abdulaziz Asaad
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00532.7
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   108  (html)       Private Access
Authors:   Ayyakannu Arumugam Napoleon, Vijay Sharma
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00533.9
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   78  (html)       Private Access
Authors:   K. Thangavel
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00534.0
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   98  (html)       Private Access
Authors:   Nandhini Murali, Abinaya S.K, Saveetha. V
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00535.2
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   88  (html)       Private Access
Authors:   Swarnakala, Natarajah Srikumaran
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00536.4
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   96  (html)       Private Access
Authors:   S. Arul Delphin Sutha, Natarajah Srikumaran
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00537.6
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   80  (html)       Private Access
Authors:   K. Kumaraswamy, P. King, Y. Prasanna Kumar
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00538.8
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   90  (html)       Private Access
Authors:   Rudra Shekhar Bose, Subin Santosh, Nishi Vasa, Samprita Das, Kriti Balodi, Suneetha V
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00539.X
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   87  (html)       Private Access
Authors:   Jeonug-Yeoul Kim
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00504.2
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   88  (html)       Private Access
Authors:   Mistry Khushboo, Kavya Naik, Vasanthi, Alicia Menezes, Anup Naha, K.B. Koteshwara, K. Girish Pai
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00540.6
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   111  (html)       Private Access
Authors:   S. B. Gondkar, Neha R. Patil, R. B. Saudagar
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00541.8
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   90  (html)       Private Access
Authors:   Sourish Sen, Partha Sarathi Mohanty, Suneetha V
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00542.X
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   173  (html)       Private Access
Authors:   Krishnendu Acharya, Entaj Tarafder, Prakash Pradhan, Arun Kumar Dutta, Soumitra Paloi, Moumita Datta, Anirban Roy
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00543.1
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   84  (html)       Private Access
Authors:   Jong-Im Kim, Sun Kyung Kim, Hyunjoo Kim, Sunae Kim, Taehui Kim, Keumok Park, Bohyun Kim
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00544.3
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   73  (html)       Private Access
Authors:   Haemi Jee
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00545.5
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   75  (html)       Private Access
Authors:   Hyojin Won
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00546.7
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   105  (html)       Private Access
Authors:   G Sathyanarayanan, P. Shanmugasundaram, P. Geetha
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00547.9
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   91  (html)       Private Access
Authors:   K. Anbarasu, D. Senthilkumar, S. Jayanthi
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00548.0
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   80  (html)       Private Access
Authors:   Nishandhini Marimuthu, Viswanathan T, Mahendran Radha, Jeyabaskar Suganya
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00549.2
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   95  (html)       Private Access
Authors:   Ayad M. Gaidan, Ahmed A. Abbas, Mohammed A. Hassan, Hashem M. Hashim, Qasim S. Al-Mayah
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00505.4
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   115  (html)       Private Access
Authors:   Seung in Oh, Byeongseon Moon, Je ju Ryu, So hee Kim, Kyung tae Yoo
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00550.9
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   93  (html)       Private Access
Authors:   Je juRyu, ByeongSeon Moon, SeungIn Oh, So Hee KIM, Kyung taeYoo
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00551.0
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   126  (html)       Private Access
Authors:   K. Thangavel
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00552.2
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   79  (html)       Private Access
Authors:   Basanti Majhi, Kunja Bihari Satapathy, Sagar Kumar Mishra
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00553.4
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   79  (html)       Private Access
Authors:   Sujesh S, Murali T, Sahithya K, Nilanjana Das
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00554.6
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   74  (html)       Private Access
Authors:   Byeongseon Moon, Je Ju Ryu, Seung in Oh, So Hee Kim, Kyung tae Yoo
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00555.8
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   79  (html)       Private Access
Authors:   Gengan Saravanan
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00556.X
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   75  (html)       Private Access
Authors:   Shinhong Min, Soonyoung Yun
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00557.1
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   76  (html)       Private Access
Authors:   Ekhlaque A. Khan, Meena Misra, Pallavi Sharma, Amarendra N. Misra
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00558.3
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   74  (html)       Private Access
Authors:   Suhad. H. Mohsen, Hussain. J. Mohammed, Adnan F. Hassan
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00559.5
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   88  (html)       Private Access
Authors:   Do-Kyung Kim, Geon-Park, Jae-Ho Yu
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00506.6
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   137  (html)       Private Access
Authors:   Swarnakala, Natarajah Srikumaran
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00560.1
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   78  (html)       Private Access
Authors:   Jung-Hyun Choi
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00561.3
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   72  (html)       Private Access
Authors:   Deepa. P, Ahanaroy Chowdhury, Sanjana. N
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00562.5
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   77  (html)       Private Access
Authors:   Maha F. Abdel-Ghany, Miriam F. Ayad, Mariam M. Tadros
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00563.7
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   137  (html)       Private Access
Authors:   Leo DencelinX, Ramkumar T
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00564.9
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   66  (html)       Private Access
Authors:   K. Thangavel
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00565.0
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   81  (html)       Private Access
Authors:   Akansha Devandra Camabala, Priyalochana Gajendran
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00566.2
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   80  (html)       Private Access
Authors:   Vedantika Das, Bhushan Bhairav, R. B. Saudagar
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00567.4
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   108  (html)       Private Access
Authors:   Kamrun Nahar, Md Kamal Hossain, Tanveer Ahmed Khan
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00568.6
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   70  (html)       Private Access
Authors:   Vysakh Visweswaran, Ameya Binoy, Anjana Sreenivas, B Abhinand, Meenu Vijayan
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00569.8
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   134  (html)       Private Access
Authors:   Radha Mahendran, Suganya Jeyabasker, Astral Francis, Sharanya Manoharan
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00507.8
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   97  (html)       Private Access
Authors:   V. Jayashree, Malarkodi Velraj
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00570.4
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   76  (html)       Private Access
Authors:   Soumya Verma, Vamshi Krishna Tippavajhala
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00571.6
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   66  (html)       Private Access
Authors:   Shraddha Pandey, Shashi Kiran Misra, Nisha Sharma
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00572.8
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   82  (html)       Private Access
Authors:   Smita S. Aher, Saroj P. Gajare, Ravindra B. Saudagar
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00573.X
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   65  (html)       Private Access
Authors:   Venkatesh Kamath, Aravinda Pai
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00574.1
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   95  (html)       Private Access
Authors:   Pavithra D, Praveen D, Vijey Aanandhi M
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00575.3
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   80  (html)       Private Access
Authors:   K. Anbarasu, P. Jagadeeswari, Radha Mahendran
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00576.5
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   75  (html)       Private Access
Authors:   Swarnakala, Natarajah Srikumaran
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00508.X
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   94  (html)       Private Access
Authors:   Mahboobeh Sheykh, Pouya Ostadrahimi, Mohamad Reza Havasian, Karim Rostami-Estabragh, Zohreh Mahmoodi
DOI: 10.5958/0974-360X.2017.00509.1
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   89  (html)       Private Access


Visitor's No. :   264020